МИРАДОР ЕООД реализира проект № BG16RFOP002-2.095-1603 „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19“, по процедура на подбор на проекти BG16RFOP002-2.095 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 с финансовата подкрепа на Европейския фонд за регионално развитие.

Главна цел на проекта: Осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Описание на проекта: 1 ФАЗА по BG16RFOP002-2.095-1603 - Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19

Период: Начало 26/01/2021 - Край 26/04/2021

Резултат: Постигнат положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.

Стойност: 60,276.85 лв.


--------------------------------------------

Описание на проекта: 2 ФАЗА по BG16RFOP002-2.095-1603 - Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19

Период: Начало 30/03/2021 - Край 30/06/2021

Резултат: Постигнат положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.

Стойност: 23,463.19 лв.

--------------------------------------------

МИРАДОР ЕООД реализира проект № BG16RFOP002-2.101 „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки II по ОПИК 2014-2020 BG16RFOP002-2.101

Описание и главна цел на проекта: Осигуряване на оборотен капитал за регистрираните в България малки и средни предприятия засегнати от временните противоепидемични мерки за преодоляване на икономичреските последствия от пандемията Covid 19

Период: Начало 02/07/2021 - Край 02/10/2021

Резултат: Постигнат положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.

Стойност: 8 189.88 лв.

-------------------------------------------------

МИРАДОР ЕООД реализира проект по програма утвърдена със заповед на Министерство на туризма -РО-16-332/30.12.21 за безвъзмездна финансова помощ по схема за държавна помощ SA.100427 (2021/N) от 08.11.202 1 r. на предприятия, упражняващи дейност в един от следните кодове по Класификацията на икономическите дейности (КИД-2008) на Националния статистически Институт 55, 56., 79, 82.3. 86. 90. 93, 96.04,

Описание и главна цел на проекта: Осигуряване на оборотен капитал за регистрираните в България малки и средни предприятия засегнати от временните противоепидемични мерки за преодоляване на икономичреските последствия от пандемията Covid 19

Стойност: 17 986.49 лв.

-------------------------------------------------

МИРАДОР ЕООД - Предоставена Безвъзмездна финансова помощ по схема за държавна помощ Министерство на туризма  SA.100885 (2021/N) от 17.01.2022г. схема № BG-176789478-2021-06-2362

Описание и главна цел на проекта: Предоставяне на безвъзмездни средства за подпомагане на туристическия сектор за компенсиране на загуби, възникнали пряко и/или косвено от ограниченията в дейността на предприятията поради въведените противоепидемични мерки.

Стойност: 15 585.71 лв.